Kalendář akcí

Odpovědi k častým dotazům občanů

 1. Chci dostávat sms o dění v obci, jak na to?
 2. Stačí odeslat na e-mail: kores@roudne.cz požadavek o zaregistrování Vaší e-mailové adresy k odběru novinek.
 3. Jak se přihlásit k odvozu komunálního odpadu?
 4. Zakoupením svozové známky komunálního odpadu v kanceláři obecního úřadu, máte možnost svůj komunální odpad nechat vyvážet přímo od domu.
 5. Jak se přihlásit k trvalému pobytu v obci?
 6. Po obdržení kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu s užíváním stavby stavebník ohlásí na příslušném Katastrálním úřadě zápis nemovitosti na list vlastnictví. Po uskutečněném zápisu nemovitosti na list vlastnictví se stavebník dostaví do kanceláře obecního úřadu a s předložením platného občanského průkazu je přihlášen k trvalému pobytu. Pokud stavebník přihlašuje děti do 15let, musí předložit jejich rodný list k nahlédnutí. Správní poplatek pro osoby od 15let a starší je 50,-Kč, přihlášení dítěte do 15let je bez správního poplatku. Poté má občan povinnost do 14dnů od provedené změny, zažádat na Magistrátě města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů a řidičských průkazů, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice, o vystavení nového OP.
 7. Potřebuji výměnu občanského průkazu, co k tomu potřebuji?
 8. Výměnu občanského průkazu zajišťuje Magistrát města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazu, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice. Občan již nemusí předkládat na místě svou fotografii, tu si pořídí pracovnice přímo u přepážky. Je možno se na tento úkon elektronicky objednat na přesný čas.
 9. Chci využívat pečovatelskou službu, jak na to?
 10. Pečovatelské služby si občané zajišťují napřímo a je možné v našem okolí využít služby následujících organizací: www.ledaxsluzby.cz, www.adp-alice.cz,www.staromestska.cz, www.domovproseniory-hvizdal.cz, www.ivas.cz.
 11. Kdo mi vydá pro novostavbu číslo popisné?
 12. Číslo popisné vydává obecní úřad a poskytuje ho na vyzvání Stavebnímu úřadu Magistrátu města Českých Budějovic před zahájením kolaudačního řízení, protože vystavené kolaudační rozhodnutí nebo souhlas s užíváním stavby se už váže přímo na nemovitost s číslem popisným.

Úřední deska / ARCHIV

Datum zveřejnění: 25. 04. 2019 | 1.zasedání okrskové volební komise

Volby_do_EP_2019_zasedani_OVK

Datum zveřejnění: 23. 04. 2019 | ZTV Za Dvořáků

Výzva-vyjádření k podanému odvolání
Odvolání proti Rozhodnutí

Datum zveřejnění: 17. 04. 2019 | Oznámení o konání 4.zasedání Zastupitelstva obce Roudné

Oznámení o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Roudné

Datum zveřejnění: 08. 04. 2019 | ZTVR Velké Role- veřejná vyhláška

Oznámení o podané námitce a pozvání k ústnímu jednání

Datum zveřejnění: 05. 04. 2019 | Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o umístění stavby

Rozhodnutí o umístění stavby-obnova části původního koryta Malše a tůmí

Datum zveřejnění: 03. 04. 2019 | Rekonstrukce Vidovské ulice

Rekonstrukce Vidovské ulice-přechodná úprava provozu
Rekonstrukce Vidovské ulice-příloha DIO

Datum zveřejnění: 01. 04. 2019 | Oznámení o konání 20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání 20.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Datum zveřejnění: 29. 03. 2019 | SMO POMALŠÍ-Návrh Závěrečného účtu za rok 2018 včetně příloh

Návrh Závěrečného účtu za rok 2018
Výkaz FIN 2-12-plnění rozpočtu
Předvaha 2018
Rozvaha 2018
Výkaz zisků a ztrát
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018

Datum zveřejnění: 20. 03. 2019 | Rekonstrukce Plavské silnice

Rozhodnutí o umístění stavby
Mapa

Datum zveřejnění: 19. 03. 2019 | Vydání změny č. 2 Územního plánu Roudné

Vydání 2.změny ÚP Roudné

Datum zveřejnění: 14. 03. 2019 | ZTV Za Dvořáků

Veřejná vyhláška-rozhodnutí o umístění stavby
Situační mapa

Datum zveřejnění: 11. 03. 2019 | Záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 285 v k.ú.Roudné

Záměr na výpůjčku části obecního pozemku p.č. 285

Datum zveřejnění: 28. 02. 2019 | ZTV Velké Role

Oznámení o zahájení územního řízení
Zákres kabelů

Datum zveřejnění: 28. 02. 2019 | Rekonstrukce mostu u Římova

Stanovení přechodné úpravy provozu
Mapa s objízdnými trasami
Úpravy dopravními značením

Datum zveřejnění: 28. 02. 2019 | D3 0310/II Hodějovice-Třebonín

Stavební povolení-přeložky vodovodů

Datum zveřejnění: 28. 02. 2019 | Jižní tangenta

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Datum zveřejnění: 26. 02. 2019 | Ministerstvo životního prostředí-Kormorán velký

Kormorán velky-návrh opatření obecné povahy

Kormorán velký - příloha

Kormorán velký - veřejná vyhláška

Datum zveřejnění: 20. 02. 2019 | Zahájení územního řízení-obnova části původního koryta

20022019_zahajeniuzemnihorizeni_obnovapuvodnihokorytareky

Datum zveřejnění: 20. 02. 2019 | Oznámení o konání 3.zasedání Zastupitelstva Obce Roudné

20022019_oznameni_o_konani_3_zasedni_zastupitelstva

Datum zveřejnění: 13. 02. 2019 | D3-Veřejná vyhláška-stavební povolení na vodní díla

13022019_D3stavebnipovoleniVD

Datum zveřejnění: 07. 02. 2019 | Oznámení o konání 19.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

07022019_Oznameni_konani_zastupitelstva_JCK

Datum zveřejnění: 30. 01. 2019 | Oprava číselného označení Plavské silnice v Oznámení o zahájení úz.řízení

30012019_OpravaciselnehooznaceniPlavskesilnice

Datum zveřejnění: 28. 01. 2019 | Rekonstrukce Vidovské ulice-prodloužení uzavírky

28012019_Rekonstrukce_Vidovska_prodlouzeni_uzavirky

28012019_Rekonstrukce_Vidovska_priloha_DIO

Datum zveřejnění: 21. 01. 2019 | D3-Veřejná vyhláška-stavební povolení na přeložky a další staveb.objekty

D3_SP_prelozky

Datum zveřejnění: 17. 01. 2019 | Veřejná vyhláška-zahájení úz.řízení-Plavská silnice

VV-Silnice II.15529-Plavská-zahájení úz.řízení
VV-Silnice II.15529-Plavská-situace

Datum zveřejnění: 17. 01. 2019 | D3-Veřejná vyhláška-stavební povolení na vodní dílo

D3_stavebnipovoleni_vodniprelozky

Datum zveřejnění: 11. 01. 2019 | Veřejná vyhláška-informace o podané žádosti

Info o podané žádosti

Datum zveřejnění: 08. 01. 2019 | Veřejná vyhláška-ustanovení opatrovníka

Veřejná vyhláška-ustanovení opatrovníka