Vladykův dvůr představuje svou činnost

Jsme nestátní nezisková organizace, která se od roku 2007 věnuje vzdělávání dětí a mládeže s využitím alternativních metod při práci s koňmi, etologie koní a environmentální výchovy v rámci hiporehabilitace. 

Specializujeme se na Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi. Jedná se o metodu speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, která využívá kontaktu s koněm a interakce s ním jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním postižením a specifickými potřebami.

Jsme členem České hiporehabilitační společnosti, Střediskem doporučené hiporehabilitace ČHS a zároveň Střediskem praktické výuky ČHS.

Naší hlavní činností jsou dětské Kroužky přirozené komunikace s koňmi v rámci hiporehabilitace, v létě dětské příměstské tábory - "Prázdniny s koňmi". Dále poskytujeme programy pro mateřské školy, odborné praxe a kurzy pro dospělé a věnujeme se i vzdělávání pedagogů a sociálních pracovníků pro ČHS.

Naším primárním cílem je vzdělávání dětí a mládeže s využitím alternativních metod při práci s koňmi, etologie koní a environmentální výchovy a vedení mladé generace k tomu, aby na koně nenahlížela jako na sportovní nářadí, ale jako na živou bytost, která má své specifické potřeby. 

Při našich dětských kroužcích nejde jen o pouhý kontakt s koněm a ježdění, ale především o rozvoj osobnosti dítěte ve všech oblastech - po fyzické, psychické i emocionální stránce, a to za pomoci přirozené komunikace s koňmi. Tento způsob práce nabízí návrat ke kvalitám a hodnotám, k pravidlům a vztahům, které se ze života konzumní společnosti často vytrácejí.

Naše stádo tvoří 14 koňských osobností, kteří pomáhají (nejen) dětem nahlédnout do „ koňského světa“ a dozvědět se tak zároveň i něco o sobě samých. V současné době 9 z našich koní má licenci ČHS a zbylí se na specializační zkoušky připravují.

Více informací o naší činnosti naleznete zde: http://vladykuvdvur.cz/


PŘIJĎTE SI TO K NÁM PROHLÉDNOUT


Odpovědi k častým dotazům občanů

 1. Chci dostávat sms o dění v obci, jak na to?
 2. Stačí odeslat na e-mail: dekan@roudne.cz požadavek o zaregistrování Vaší e-mailové adresy k odběru novinek.
 3. Jak se přihlásit k odvozu komunálního odpadu?
 4. Zakoupením svozové známky komunálního odpadu v kanceláři obecního úřadu, máte možnost svůj komunální odpad nechat vyvážet přímo od domu.
 5. Jak se přihlásit k trvalému pobytu v obci?
 6. Po obdržení kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu s užíváním stavby stavebník ohlásí na příslušném Katastrálním úřadě zápis nemovitosti na list vlastnictví. Po uskutečněném zápisu nemovitosti na list vlastnictví se stavebník dostaví do kanceláře obecního úřadu a s předložením platného občanského průkazu je přihlášen k trvalému pobytu. Pokud stavebník přihlašuje děti do 15let, musí předložit jejich rodný list k nahlédnutí. Správní poplatek pro osoby od 15let a starší je 50,-Kč, přihlášení dítěte do 15let je bez správního poplatku. Poté má občan povinnost do 14dnů od provedené změny, zažádat na Magistrátě města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů a řidičských průkazů, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice, o vystavení nového OP.
 7. Potřebuji výměnu občanského průkazu, co k tomu potřebuji?
 8. Výměnu občanského průkazu zajišťuje Magistrát města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazu, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice. Občan již nemusí předkládat na místě svou fotografii, tu si pořídí pracovnice přímo u přepážky. Je možno se na tento úkon elektronicky objednat na přesný čas.
 9. Chci využívat pečovatelskou službu, jak na to?
 10. Pečovatelské služby si občané zajišťují napřímo a je možné v našem okolí využít služby následujících organizací: www.ledaxsluzby.cz, www.adp-alice.cz,www.staromestska.cz, www.domovproseniory-hvizdal.cz, www.ivas.cz.
 11. Kdo mi vydá pro novostavbu číslo popisné?
 12. Číslo popisné vydává obecní úřad a poskytuje ho na vyzvání Stavebnímu úřadu Magistrátu města Českých Budějovic před zahájením kolaudačního řízení, protože vystavené kolaudační rozhodnutí nebo souhlas s užíváním stavby se už váže přímo na nemovitost s číslem popisným.