Povinně zveřejňované informace

1. Název
OBEC ROUDNÉ, Roudenská 120, Roudné, 370 07 České Budějovice, IČ: 00245372

2. Důvod a způsob založení
Územně samosprávný celek založený dle Zákona o obcích č. 128/2000Sb.

3. Organizační struktura
3a) seznam podřízených povinných subjektů (z hlediska podávání opravných prostředků) - nejsou
3b) seznam zřizovaných nebo řízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací: Mateřská škola Roudné, příspěvková organizace, Ke Hřišti 122, Roudné, 370 07 České Budějovice, IČ: 75001152

4. Kontaktní spojení
4.1. Kontaktní poštovní adresa: OBEC ROUDNÉ, Roudenská 120, Roudné, 370 07 České Budějovice, IČ: 00245372
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Roudenská 120, Roudné, 370 07 České Budějovice, IČ: 00245372

4.3. Úřední hodiny:
Pondělí     8.00 - 18.00
Středa       8.00 - 14.00
Pátek         8.00 - 14.00 

4.4 Telefonní čísla
Gustav Had - starosta      +420 602 140 323     starosta@roudne.cz
Ing. Petr Děkan - místostarosta  +420 724 617 447     dekan@roudne.cz
Ing. Jana Gramanová - kancelář OÚ  +420 723 933 380,  +420 386 466 614     jana.gramanova@roudne.cz
Alena Šedivá - účetní      +420 602 155 213, +420 386 466 861     sediva@roudne.cz
Ing. Jana Gramanová - šéfredaktorka Roudenského zpravodaje +420 723 933 380
Miroslav Vaňata - kronikář  +420 223 500 480     roudenskakronika@roudne.cz
Libor Šolc - předseda TJ Malše      +420 603 497 811     libous.solc@seznam.cz
Stanislav Graman - velitel sboru dobrovolných hasičů  +420 604 237 487

4.5 Telefonní spojení
Kancelář Obecního úřadu +420 386 466 614, +420 386 466 861

4.6 Adresa internetové stránky
www.roudne.cz

4.7 ID datové schránky
kc2au6r

4.8 Další elektronické adresy
viz výše

5.Případné platby lze poukázat
3300033/5500   běžný provozní účet
3300703/5500   spořící účet
1100898/5500   pro výběr stočného
3300789/5500   pro výběr poplatků
94-10115231/0710   pro příjem dotací

Nahodilé, nepravidelné platby nevyplývající z uzavřených smluv, či jinak dohodnutých závazků, prosíme předem si dohodnout s paní účetní, která přidělí příslušný variabilní symbol, pod kterým bude platba později identifikována.

6. Identifikační číslo
IČ: 00245372

7. Daňové identifikační číslo
Od 2.7.2014 je Obec Roudné plátcem DPH. Přidělené DIČ CZ00245372

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Zápisy z jednání obecního zastupitelstva

8.2 Rozpočet
Informace o rozpočtu najdete v Zápisech z jednání obecního zastupitelstva nebo www.roudne.cz/rozklikavacirozpocet

9. Žádosti o informace
Žádost o informace je možno podat písemně nebo elektronicky na výše uvedených adresách.

10. Příjem žádostí
Podání, návrhy a podněty je možno podat písemně nebo elektronicky na výše uvedených adresách.

11. Opravné prostředky
Odvolacím orgánem je Krajský úřad Jihočeského kraje

12. Formuláře
Tiskopisy a formuláře ke stažení

13. Popisy postupů
Popisy jsou dostupné na Portálu veřejné správy ČR

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější předpisy
Nejdůležitějším zákonem je Zákon o obcích č. 128/2000Sb. Texty zákonů je možno vyhledat pomocí služby na této stránce Portálu veřejné správy ČR.

14.2 Vydané právní předpisy
Obec nevydala žádné právní předpisy.

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací není vydán
15.2 Žádné usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebylo dosud vydáno.

16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv nejsou zpracovány.
16.2 Výhradní licence nejsou uděleny.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb
Výroční zprávy jsou samostatně zpracovávány a zveřejněny na www.roudne.cz/obecniurad/informacedlezakona106_1999Sb.

18. Doba uchování osobních údajů
Podle skartačních lhůt spisového a skartačního řádu

19.Územní plán
Základní náhledy územního plánu jsou k dispozici na www.roudne.cz/uzemniplan. V případě nutnosti jsou písemné materiály k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Roudné.

 


PŘIJĎTE SI TO K NÁM PROHLÉDNOUT


Odpovědi k častým dotazům občanů

 1. Chci dostávat sms o dění v obci, jak na to?
 2. Stačí odeslat na e-mail: dekan@roudne.cz požadavek o zaregistrování Vaší e-mailové adresy k odběru novinek.
 3. Jak se přihlásit k odvozu komunálního odpadu?
 4. Zakoupením svozové známky komunálního odpadu v kanceláři obecního úřadu, máte možnost svůj komunální odpad nechat vyvážet přímo od domu.
 5. Jak se přihlásit k trvalému pobytu v obci?
 6. Po obdržení kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu s užíváním stavby stavebník ohlásí na příslušném Katastrálním úřadě zápis nemovitosti na list vlastnictví. Po uskutečněném zápisu nemovitosti na list vlastnictví se stavebník dostaví do kanceláře obecního úřadu a s předložením platného občanského průkazu je přihlášen k trvalému pobytu. Pokud stavebník přihlašuje děti do 15let, musí předložit jejich rodný list k nahlédnutí. Správní poplatek pro osoby od 15let a starší je 50,-Kč, přihlášení dítěte do 15let je bez správního poplatku. Poté má občan povinnost do 14dnů od provedené změny, zažádat na Magistrátě města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů a řidičských průkazů, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice, o vystavení nového OP.
 7. Potřebuji výměnu občanského průkazu, co k tomu potřebuji?
 8. Výměnu občanského průkazu zajišťuje Magistrát města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazu, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice. Občan již nemusí předkládat na místě svou fotografii, tu si pořídí pracovnice přímo u přepážky. Je možno se na tento úkon elektronicky objednat na přesný čas.
 9. Chci využívat pečovatelskou službu, jak na to?
 10. Pečovatelské služby si občané zajišťují napřímo a je možné v našem okolí využít služby následujících organizací: www.ledaxsluzby.cz, www.adp-alice.cz,www.staromestska.cz, www.domovproseniory-hvizdal.cz, www.ivas.cz.
 11. Kdo mi vydá pro novostavbu číslo popisné?
 12. Číslo popisné vydává obecní úřad a poskytuje ho na vyzvání Stavebnímu úřadu Magistrátu města Českých Budějovic před zahájením kolaudačního řízení, protože vystavené kolaudační rozhodnutí nebo souhlas s užíváním stavby se už váže přímo na nemovitost s číslem popisným.