Územní studie

Centrální zástavba - textová část
Centrální zástavba - pohled 3D II
Centrální zástavba - situace ortofoto
Centrální zástavba - situace vlastnictví
Centrální zástavba - koordinační situace

U Školky - textová část
U Školky - hlavní výkres
U Školky - mapa ortofoto

Velké Role - textová část
Velké Role - architekt
Velké Role - dopravně technická mapa
Velké Role - hlavní výkres
Velké Role - širší vztahy
Velké Role - vlastnické vztahy

Za Dvořáků - textová část
Za Dvořáků - hlavní výkres

Zahradní čtvrť II-textová část 
Zahradní čtvrť II-hlavní výkres
Zahradni čtvrť II-schéma řešeného území

ÚP Roudné po vydané změně č. 1 a 2

Úplné znění ÚP po zapracované změně č. 1 a 2
Hlavní výkres
Koordinační výkres
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Výkres základního členění území

Změny č. 1 až 5 Územního plánu Roudné

Změna č.1 - textová část
Změna č.1 - příloha
Změna č.1 - hlavní výkres
Změna č.1 - koordinační výkres
Změna č.1 - předpokládané zábory
Změna č.1 - výkres širších vztahů
Změna č.1 - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asancí
Změna č.1 - výkres základního členění území

Změna č.2 - textová část
Změna č.2 - příloha odůvodnění
Změna č.2 - hlavní výkres
Změna č.2 - koordinační výkres
Změna č.2 - výkres předpokládaných záborů
Změna č.2 - schema řešených území
Změna č.2 - výkres veřejně prospěšných staveb
Změna č.2 - výkres základního členění území

Změna č.3 - hlavní výkres
Změna č.3 - koordinační výkres
Změna č.3 - výkres základního členění území
Změna č.3 - textová část
Změna č.3 - výkres veřejně prospěšných staveb


Změna č.4 - hlavní výkres
Změna č.4 - koordinační výkres
Změna č.4 - schéma řešených území
Změna č.4 - textová část
Změna č.4 - výkres předpokládaných záborů
Změna č.4 - výkres základního členění území


Změna č.5 - hlavní výkres
Změna č.5 - koordinační výkres
Změna č.5 - schéma řešených území
Změna č.5 - textová část
Změna č.5 - výkres pořadí změn v území
Změna č.5 - výkres předpokládaných záborů půdy
Změna č.5 - výkres základního členění
PŘIJĎTE SI TO K NÁM PROHLÉDNOUT


Odpovědi k častým dotazům občanů

 1. Chci dostávat sms o dění v obci, jak na to?
 2. Stačí odeslat na e-mail: dekan@roudne.cz požadavek o zaregistrování Vaší e-mailové adresy k odběru novinek.
 3. Jak se přihlásit k odvozu komunálního odpadu?
 4. Zakoupením svozové známky komunálního odpadu v kanceláři obecního úřadu, máte možnost svůj komunální odpad nechat vyvážet přímo od domu.
 5. Jak se přihlásit k trvalému pobytu v obci?
 6. Po obdržení kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu s užíváním stavby stavebník ohlásí na příslušném Katastrálním úřadě zápis nemovitosti na list vlastnictví. Po uskutečněném zápisu nemovitosti na list vlastnictví se stavebník dostaví do kanceláře obecního úřadu a s předložením platného občanského průkazu je přihlášen k trvalému pobytu. Pokud stavebník přihlašuje děti do 15let, musí předložit jejich rodný list k nahlédnutí. Správní poplatek pro osoby od 15let a starší je 50,-Kč, přihlášení dítěte do 15let je bez správního poplatku. Poté má občan povinnost do 14dnů od provedené změny, zažádat na Magistrátě města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů a řidičských průkazů, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice, o vystavení nového OP.
 7. Potřebuji výměnu občanského průkazu, co k tomu potřebuji?
 8. Výměnu občanského průkazu zajišťuje Magistrát města České Budějovice, oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazu, Jeronýmova ulice 1, České Budějovice. Občan již nemusí předkládat na místě svou fotografii, tu si pořídí pracovnice přímo u přepážky. Je možno se na tento úkon elektronicky objednat na přesný čas.
 9. Chci využívat pečovatelskou službu, jak na to?
 10. Pečovatelské služby si občané zajišťují napřímo a je možné v našem okolí využít služby následujících organizací: www.ledaxsluzby.cz, www.adp-alice.cz,www.staromestska.cz, www.domovproseniory-hvizdal.cz, www.ivas.cz.
 11. Kdo mi vydá pro novostavbu číslo popisné?
 12. Číslo popisné vydává obecní úřad a poskytuje ho na vyzvání Stavebnímu úřadu Magistrátu města Českých Budějovic před zahájením kolaudačního řízení, protože vystavené kolaudační rozhodnutí nebo souhlas s užíváním stavby se už váže přímo na nemovitost s číslem popisným.